Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Kyjov u Havlíčkova Brodu.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. g) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že návrh změn mapy BPEJ pro k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu bude vyložen po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Kyjov, kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případná písemná vyjádření. K později uplatňovaným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina po vyhodnocení došlých vyjádření ukončí v souladu s § 4 odst. 2 citované vyhlášky předmětnou aktualizaci BPEJ.