Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Kyjov

2. Důvod a způsob založení

Obec Kyjov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu vyplývajících.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obec Kyjov
Kyjov 17
580 01 Havlíčkův Brod

starostaKyjova@seznam.cz
tel: 603 854 714

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby
číslo účtu 32521521/0100 Komerční banka Havlíčkův Brod

6. IČO

 00579921

7. DIČ

CZ00579921

8. Rozpočet

https://obeckyjov.cz/rozpocty/rok-2017.html

9. Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.


10. Opravné prostředky

11. Formuláře

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

13. Předpisy

 

14. GDPR