OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Kyjov u Havlíčkova Brodu podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. 5. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. 5. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb pro voliče bydlící v obci Kyjov a Kyjov-Dvorce je budova obecního úřadu Kyjov č.p. 17 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná.

V Kyjově 8. 5. 2014 
Ludmila Janáčková
starostka obce