OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb pro voliče bydlící v obci Kyjov a Kyjov-Dvorce je budova obecního úřadu Kyjov č.p. 17 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná.

V Kyjově 15. 9. 2014

Ludmila Janáčková
starostka obce Kyjov